Prawo pracy 2014

Prawo pracy w 2014 r. Prawa i obowiązki pracodawców (oraz pracowników) po zmianach przepisów wprowadzonych w 2013 r.

Uczestnicy szkolenia poznają zmiany Kodeksu pracy, które weszły w życie w 2013 r. (m.in. dotyczącymi urlopów związanych z rodzicielstwem, czasu pracy, urlopów wychowawczych oraz dowodów usprawiedliwiających nieobecność pracownika w pracy), jak również uzyskać informację na temat proponowanych zmian.

Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane jest do pracowników działów kadr oraz innych osób (kierowników, dyrektorów) zainteresowanych wyjaśnieniem wątpliwości powstałych na tle przeprowadzonych zmian w Kodeksie pracy, jak również zaznajomieniem się z propozycjami ewentualnych zmian.

Program szkolenia

 1. Płatne urlopy dla pracowników rodziców – przepisy, które pozostały w mocy po 17 czerwca 2013 r. oraz przepisy zmienione po tej dacie, w tym:
  • podstawowy urlop macierzyński – jego wymiar możliwy do wykorzystania przed przewidywaną datą porodu; także związana z tym zmiana dla pracownic, które w dniu urodzenia dziecka przebywają na urlopie wychowawczym,
  • urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego – kategorie pracowników, jakim przysługuje i jakie warunki muszą oni spełniać,
  • wydłużony dodatkowy urlop macierzyński i dodatkowy urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego – udzielanie tych urlopów po nowelizacji przepisów, wymogi formalne dotyczące wniosków o ich udzielanie (terminy do złożenia oraz zakres informacji, które muszą zawierać), zasady, na jakich pracownicy – rodzice dziecka mogą wymieniać się korzystaniem z tego urlopu,
  • urlop rodzicielski – pracownicy uprawnieni do korzystania, zasady jego udzielania, wymagania formalne i terminy składania wniosków, wymiar tego urlopu, a także możliwość wspólnego jego wykorzystania przez rodziców dziecka,
  • wysokość zasiłku macierzyńskiego przysługującego za korzystanie z płatnych urlopów rodzicielskich, uzależniona od trybu wystąpienia o dodatkowy urlop macierzyński (dodatkowy urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego) i o urlop rodzicielski,
  • zasady łączenia z pracą korzystania z dodatkowego urlopu macierzyńskiego (dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego) oraz urlopu rodzicielskiego,
  • ochrona przez zwolnieniem i zmianą warunków zatrudnienia w okresie korzystania z urlopów rodzicielskich,
  • prawo do urlopu macierzyńskiego jako pierwotne prawo pracownicy-matki dziecka – w świetle orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości (w sprawie C-5/12 Montull).
 2. Urlop ojcowski – zasady korzystania z niego w połączeniu z nowymi urlopami związanymi z rodzicielstwem, w tym:
  • komu i w jakim wymiarze przysługuje,
  • kiedy należy wykorzystać urlop ojcowski, jeżeli uprawniony planuje skorzystać także z urlopów: macierzyńskiego (na warunkach urlopu macierzyńskiego), dodatkowego macierzyńskiego (dodatkowego na warunkach urlopu macierzyńskiego) i rodzicielskiego,
  • wykorzystanie urlopu ojcowskiego u kilku pracodawców.
 3. Zmiany przepisów dotyczących urlopów wychowawczych, w szczególności:
  • zagwarantowanie każdemu z rodziców lub opiekunów dziecka prawa do nieprzenoszalnej części 1 miesiąca tego urlopu (w tym pojęcie 1 miesięcznej nieprzenoszalnej części urlopu wychowawczego),
  • sytuacje, w których jeden rodzic może wykorzystać pełny wymiar urlopu wychowawczego,
  • zmiana zasad podziału urlopu wychowawczego na części i korzystania z niego wspólnie przez rodziców lub opiekunów dziecka,
  • zasady składnia wniosku o urlop wychowawczy.
 4. Modyfikacja przepisów dotyczących korzystania z urlopu wypoczynkowego w związku z korzystaniem z urlopu wychowawczego (gdy pracownik idzie i wraca z urlopu wychowawczego w tym samym roku kalendarzowym), a ponadto przypomnienie zasad:
  • ustalania wymiaru urlopu wypoczynkowego,
  • wykorzystywania przez pracownika urlopu na żądanie (najciekawsze orzecznictwo Sądu Najwyższego),
  • udzielania urlopu w okresie wypowiedzenia (orzecznictwo Sądu Najwyższego dotyczące początku okresu wypowiedzenia),
  • zwalniania pracownika z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia (wynagrodzenie za zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy – orzecznictwo Sądu najwyższego).
 5. Inne uprawnienia pracowników przysługujące z tytułu wychowania dziecka:
  • zaliczanie okresu opieki nad dzieckiem do prawa do tzw. trzynastki,
  • zwolnienie od obowiązku świadczenia pracy z uwagi na chorobę niani, dziennego opiekuna dziecka lub nieprzewidzianego zamknięcia klubu dziecięcego (w tym dowody usprawiedliwiające taką nieobecność w pracy).
  • dni wolne z tytułu wychowywania dziecka w wieku do 14 lat.
 6. Prawidłowe planowanie czasu pracy pracownika w 2014 r.:
  • obowiązujące okresy rozliczeniowe oraz szczególne przypadki ich przedłużania do 12 miesięcy (w tym zasady wprowadzenia takiego wydłużonego okresu rozliczeniowego),
  • uregulowanie ruchomego czasu pracy (dwie formy jakie przewidują obecne przepisy i zasady ich wprowadzania u pracodawcy),
  • reguły tworzenia rozkładów czasu pracy danego pracownika (harmonogramów czasu pracy), z uwzględnieniem możliwości sporządzania takich dokumentów na część okresu rozliczeniowego (także podawanie ich do wiadomości pracownika),
  • unormowanie możliwości „odpracowania” przez pracownika zwolnienia od pracy w celach prywatnych.
 7. Szczególne procedury z zakresu prawa pracy, mające na celu ochronę miejsc pracy, przewidziane w ustawie z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy.
 8. Podróż służbowa pracownika po dniu 1 marca 2013 r. – skrótowe przypomnienie najważniejszych zmian.
Data i miejsce szkolenia

21 stycznia 2014 r.
Związek Nauczycielstwa Polskiego
ul. Juliana Smulikowskiego, nr: 6 / 8
Warszawa

Kontakt z organizatorem szkolenia

Lubelskie Centrum Edukacji Samorządowej i Specjalistycznej
ul. Targowa 9
66-400 Gorzów Wielkopolski

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

13 − nine =

*