Nowelizacja Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Nowelizacja Ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz badanie i ocena ofert, ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz dokumentów przedmiotowych.

25 lipca 2014 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy – prawo zamówień publicznych. Zapraszamy na szkolenie, którego celem jest zapoznanie się z najnowszą nowelizacją ustawy – Prawo zamówień publicznych dotyczącą:

 • nowych zasad stosowania ceny, jako jedynego kryterium oceny ofert,
 • nowej procedury wyjaśniania rażąco niskiej ceny oferty,
 • nowych zasad zastrzeżenia przez wykonawcę informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa,
 • nowych przesłanek wykluczenia z postępowania,
 • nowych zasad zatrzymywania wadium,
 • odstąpienia od stosowania przepisów Pzp, w przypadku zamówień, których przedmiotem są usługi o charakterze niepriorytetowym, gdy wartość zamówienia nie przekracza „progów unijnych”,
 • nowych zasad ustalania kryteriów oceny ofert,
 • solidarnej odpowiedzialności wykonawcy i podmiotu trzeciego, który zobowiązał się do udostępnienia swoich zasobów za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów,
 • możliwości zamieszczenia w opisie przedmiotu zamówienia wymagań związanych z realizacją zamówienia dotyczących zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane lub usługi,
 • kryteriów oceny ofert odnoszące się do aspektów środowiskowych, społecznych, innowacyjnych,
 • obowiązku uwzględnienia w umowach zawieranych na okres dłuższy niż 12 miesięcy, zasad wprowadzania odpowiednich zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy, w przypadku zmiany: stawki podatku od towarów i usług, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
 • zmian w postępowaniu odwoławczym i skargowych w zakresie ciężaru dowodu, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny oraz analiza problemów dotyczących oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu, badania i oceny ofert oraz dokumentów potwierdzające spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego (dokumentów przedmiotowych).

Program szkolenia

 1. Odstąpienie od stosowania przepisów Pzp, w przypadku postępowań o udzielenie zamówień, których przedmiotem są usługi o charakterze nie priorytetowym, gdy wartość zamówienia nie przekracza „progów unijnych”, oraz udzielania zamówienia w sposób przejrzysty, obiektywny, niedyskryminacyjny, a także obowiązku zamieszczenia na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej lub na swojej stronie internetowej, ogłoszenia o zamówieniu i informacji o udzieleniu zamówienia albo informacji o nieudzieleniu zamówienia.
 2. Omówienie procedury udzielania zamówień, których przedmiotem są usługi o charakterze niepriorytetowym (zamówienia na szkolenia).
 3. Nowe zasady zastrzeżenia przez wykonawcę informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Jakie informacje może zastrzec wykonawca, jako tajemnicę przedsiębiorstwa.
 4. Nowa przesłanka wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcy, który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych, jeżeli zamawiający przewidział taką możliwość wykluczenia wykonawcy w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 5. Nowe zasady polegania na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, finansowym, ekonomicznym innych podmiotów lub osobach zdolnych do wykonania zamówienia oraz udowodnienia zamawiającemu, iż wykonawca będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia oraz solidarnej odpowiedzialności wykonawcy i podmiotu trzeciego, który zobowiązał się do udostępnienia swoich zasobów zgodnie z art. 26 ust. 2b Pzp, za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów.
 6. Wskazanie przez wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy, lub podania przez wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp.
 7. Poleganie na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, finansowym, ekonomicznym innych podmiotów lub osobach zdolnych do wykonania zamówienia w świetle orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej.
 8. Żądanie od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do podmiotów trzecich dokumentów składanych w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Pzp, jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, z uwzględnieniem orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej.
 9. Wprowadzenia możliwości zamieszczenia w opisie przedmiotu zamówienia wymagań związanych z realizacją zamówienia dotyczących zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane lub usługi, jeżeli jest to uzasadnione przedmiotem tych czynności.
 10. Możliwość korzystania z przykładowych wzorów umów w sprawach zamówień publicznych, regulaminów oraz innych dokumentów, przygotowanych i upowszechnianych przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, przy udzielaniu zamówień publicznych.
 11. Nowa procedura wyjaśniania rażąco niskiej ceny oferty.
 12. Stosowanie kryteriów oceny ofert odnoszących się do aspektów środowiskowych, społecznych lub innowacyjnych.
 13. Nowe zasady stosowania ceny, jako jedynego kryterium oceny ofert.
 14. Pojęcie ceny po wejściu w życie ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług.
 15. Obowiązek uwzględnienia w umowach na dostawy, usługi lub roboty budowlane zawieranych na okres dłuższy niż 12 miesięcy, postanowień o zasadach wprowadzania odpowiednich zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy, w przypadku zmiany: stawki podatku od towarów i usług, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3 – 5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne – jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia publicznego przez wykonawcę;
 16. Zmiany w postępowaniu odwoławczym i skargowych w zakresie ciężaru dowodu, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny.

Data i miejsce

23 września 2014 r., Warszawa

Kontakt z organizatorem

EKSPERT Sp. z o. o. ul. Udorpie 83C, 77-100 Bytów
tel./faks + 48 59 822 34 56

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

three × 5 =

*